වෙහෙසුණු මනස ගත සැහැල්ලු කර ගන්න සොබාදහාමේ ඇවිඳිමු….

අපි හැමෝම මේ ජීවන රටාවත් එක්ක අවීවේකී වෙලා ඉන්නේ. යන්ත්‍ර වගේ, අපිත් සොබාදහාමේ කොටසක් බව අමතක කරන්න එපා. ඒ නිසා ඉඩ ලැබෙන හැම අවස්ථාවකම සොබාදහාමත් එක්ක ඉන්න බලන්න. සිනහා වෙලා ඉන්න….ගස්වැල් වලට ආදරය කරන්න…කුරුල්ලෝ සිංදු කියනවා…. ගස්වැල් කතා කරනවා…. සත්තු සෙල්ලම් කරනවා……, මේවා බලන්න සොබාදහාමේ ආවිදින්න. හරියට භාවනාවක් වගේ……

ජීවිතය විදවනවාට වඩා විඳින්න උත්සහා ගමු……!!