සංහිඳියාව සහ ෆාතීමා….

කලාශූරී අල්හාජ් මොහිදින් බෙග්ගයන්ගේ ගීත, සිතුවම් කල ෆාතීමා…..

මම කියනවට වඩා මේ වීඩීයෝවෙන්ම බලන්න…..